x
x
x

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Aby w pełni korzystać z serwisu optymalnystart.pl zarejestruj się

ZAREJESTRUJ SIĘ

 
 
 


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PURINA PRO PLAN OPTIDIGEST wysyłka ręczników

regulamin promocji wysyłka ręczników
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ„ PURINA PRO PLAN OPTIDIGEST wysyłka ręczników ” (dalej: Regulamin)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej pt. „PURINA PRO PLAN OPTIDIGEST wysyłka ręczników” (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, okapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator).

1.2.  Promocja odbywać się będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 marca 2017 roku do 31 maja 2017 roku lub do wyczerpania łącznej puli nagród zgodnie z pkt 2.12. Regulaminu. Czynności związane z postępowaniem reklamacyjnym zostaną zakończone do dnia 12 lipca 2017 r.

1.3.  Promocja przeprowadzana jest w sklepach zoologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w Programie „Program karmienia PRO PLAN® ” i wskazanych Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Sklepy).

1.4.  Promocją objęty jest zakup następujących opakowań karmy Purina PRO PLAN® Optidigest o smaku jagnięcina:

(dalej: Produkty Promocyjne).

1.4.1.  PRO PLAN MEDIUM PUPPY Sensitive Digestion OPTI DIGEST Jagnięcina, format 3kg, 12kg;

1.4.2.  PRO PLAN LARGE ATHLETIC ADULT Sensitive Digestion OPTI DIGEST Jagnięcina; format 14kg

1.4.3.  PRO PLAN LARGE ROBUST ADULT Sensitive Digestion OPTI DIGEST Jagnięcina; format 14kg

1.4.4.  PRO PLAN MEDIUM ADULT Sensitive Digestion OPTI DIGEST Jagnięcina format 3kg, 14kg

1.5.  Informacje na temat Promocji udostępniane będą na stronie internetowej

www.optymalnystart.pl.

1.6.  Udział w Promocji jest dobrowolny.

1.7.  Warunkiem udziału w Promocji jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.

1.8.  Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.9.  Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ORAZ PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

2.1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oraz nabywające Usługi Promocyjne dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tzn. w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy).

2.2.  W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Albedo Marketing sp. z o.o. oraz NESTLÉ Polska S.A., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.

2.3.  Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r. spełnić łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

2.3.1.  dokonać zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego w Sklepie;

2.3.2.  zachować uzyskane w Sklepie w związku z ww. zakupem: paragon fiskalny oraz specjalną ulotkę promocyjną z unikatowym kodem;

2.3.3.  zarejestrować unikatowy kod z ulotki, o której mowa w pkt 2.3.2. Regulaminu (dalej: Kod) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Promocji www.optymalnystart.pl (dalej: Formularz).

2.4.  Za chwilę zarejestrowania Kodu poprzez Formularz zgodnie z pkt 2.3.3. Regulaminu uważa się wpływ zgodnego z Regulaminem Formularza na serwer teleinformatyczny Organizatora.

2.5.  Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać następujące dane a także skan paragonu fiskalnego, o którym mowa w pkt 2.3.2. Regulaminu oraz oświadczenie Uczestnika potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści. Z treści paragonu fiskalnego powinno jasno wynikać, że dotyczy on zakupu Produktu Promocyjnego (Produkt Promocyjny powinien być na nim jasno opisany).

2.5.1.  imię i nazwisko Uczestnika;

2.5.2.  adres zamieszkania Uczestnika;

2.5.3.  numer telefonu Uczestnika;

2.5.4.  adres e-mail Uczestnika;

2.5.5.  dane psa Uczestnika;

2.5.6.  Kod.

2.6.  W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 2.3-2.5 Regulaminu, otrzyma on od Organizatora nagrodę w postaci ręcznika marki „Purina” o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto (dalej: Nagroda).

2.7.  Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.

2.8.  Jeden Kod może być wykorzystany (zgłoszony) przez Uczestnika w Promocji tylko jeden raz, a w całej Promocji jeden Uczestnik może otrzymać łącznie nie więcej niż dwie Nagrody.

2.9.  Spośród osób zamieszkujących pod tym adresem udział w Promocji może zgłosić tylko jedna z takich osób. W przypadku zgłoszenia udziału w Promocji przez inną osobę posiadającą ten sam adres zamieszkania Nagroda może być wydana tylko temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał swojego zgłoszenia.

Art. 221 Kodeksu cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

2.10.  UczestnikniejestuprawnionydootrzymaniaNagrodywprzypadkuniespełnieniajakiegokolwiek z warunków wynikających z Regulaminu, zwłaszcza w przypadku niepełnego uzupełnienia Formularza, tj. bez podania wszystkich danych, o których mowa w pkt 2.5 Regulaminu.

2.11.  NagrodazostanieprzesłananaadreszamieszkaniaUczestnikapodanywFormularzuwterminie 7 dni od daty prawidłowego otrzymania Formularza przez Organizatora.

2.12.  Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano w Regulaminie sposobu wydania Nagród, ani też zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również wypłaty ich ekwiwalentu pieniężnego.

2.13.  W Promocji przewidziano do wydania łącznie 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk Nagród. W przypadku wyczerpania puli Nagród przeznaczonych do wydania w Promocji przed upływem dnia 31 maja 2017 roku Promocja ulega zakończeniu i nie będą już w niej wydawane żadne Nagrody. Organizator poinformuje o takiej okoliczności na stronie internetowej Promocji. Wszelkie zakupy Produktów Promocyjnych przez Uczestników dokonane po wyczerpaniu się puli Nagród przeznaczonych do wydania w Promocji nie będą w niej brane pod uwagę.

2.14.  Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydawane w związku ze sprzedażą premiową.

2.15.  Nagrodaniepodlegawymianienanagrodęinnegorodzaju.Uczestnikomnieprzysługujeprawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.

2.16.  UczestnikniemożeprzenieśćuprawnieńwynikającychzuczestnictwawPromocji,wtymprawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.

3. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1.  Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 28.06.2017 roku. Za termin zgłoszenia reklamacji poczytuje się dzień nadania pisma do Organizatora. Reklamacje dostarczone po 05.07.2017 roku nie będą uwzględniane.

3.2.  Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja – PURINA PRO PLAN OPTIDIGEST wysyłka ręczników ". Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.3.  Informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłane będą w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

3.4.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest NESTLÉ Polska Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla wzięcia udziału w Promocji i uzyskania w niej nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji, w tym na potrzeby wydania Nagród oraz postępowania reklamacyjnego.

4.2.  Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną Organizatorowi na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Promocji www.optymalnystart.pl.

4.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

4.3.1.  prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

4.3.2.  prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji;

4.3.3.  prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub NESTLÉ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

4.4.  Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji wczasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, a zmiany te nie mogą również naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na stronie internetowej Promocji www.optymalnystart.pl.

4.5.  Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

LISTA SKLEPÓW, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ PROMOCJA

 1. Biała Podlaska, Sidorska 2k, SAS JAWORSCY SP. Jawna
 2. Białystok, Dojlidy Górne 24, „ZOO-CEL” Celestyn Czerniawski
 3. Bielsko Biała, Krakowska 367, „Kuna System” Damian Sebastian Abramowicz
 4. Bochnia 12, Firma Handlowo-Usługowa „FIORD” Katarzyna Powroźnik
 5. Bolechowice, Siedliski 11, Firma handlowo-usługowa „TUKAN” Renata Święs
 6. Bolechowice, Zielona 49, „GALA BOGDAN”
 7. Braniewo, Moniszki 2i, "SKALAR" Artykuły zoologiczne i wędkarskie Bożena Antoniak
 8. Brzesko, Puszkina 7, Artykuły zoologiczno-wędkarskie Dorota Klara
 9. Chojnice, Dworcowa 4, Aldona Pawlak Sklep Zoologiczno-Wędkarski
 10. Choszczno, Rynek 2, P.H.U. SUMATRA Renata Gawroń
 11. Cieszyn, Librunia 47, ZOOMIX Krzemiński, Misiarz
 12. Czechowice-Dziedzice, Mazańcowicka 16, „ORKA” SP. Z. O. O.
 13. Czerwionka-Leszczyny, ul. Waryńskiego 11A, F.H.P.U. „GREWOT” Wojciech Rygiel
 14. Gdańsk, al. Grunwaldzka 471, Agencja Handlowa „Krokodyl” Magdalena Żych
 15. Gdańsk, Cieszyńskiego 36/57, Sklep Zoologiczny „Kameleon” Gryglewski Grzegorz
 16. Gdańsk, Lawendowa 9, Sklepy Zoologiczne „Zwierzyniec” Joanna Górska
 17. Gdynia, Plac Dworcowy 5a, Zbigniew Gołuński Sklep Zoologiczny „KOSTKA”
 18. Gliwice, Młodych Patriotów 8/14, F.H. Rufus Robert Rutka
 19. Gniezno, Krzywe Koło 6, "TRAPER" S.C.
 20. Gostyń, Wojska Polskiego 4/5, P.H.U. „KAMA” Katarzyna Grodzka
 21. Gryfice, Klasztorna 13, Zoo-Market Dobrowolski Jerzy Witold
 22. Katowice, Kolejowa 19, Sznupa S.c. Danuta Gorczyńska; Paweł Maroń
 23. Katowice, Mikołowska 37, P.P.H.U. "MGM" Grażyna Madyda
 24. Kielce ks. P. Ściegiennego 177, P.H. Zoologika Ewa Wierzbicka,Edward Wierzbicki
 25. Kielce, Mielczarskiego 10, Lider-Zoo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gatkowski
 26. Kielce, Orląt Lwowskich 26, P.P.H.U. Świat Hurt Detal  Jacek Tymoszewski
 27. Kielce, Sandomierska 139, Zoolog-Kielce Grzegorz Mochocki
 28. Kielce, Wapiennikowa 39G, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kamil Kamiński
 29. Kielce, Warszawska 312E, Abitel Polska SP. Z O.O. SP. K.
 30. Kraków, Beskidzka 43 kiosk 12, KAJMAN S.C Izabela Obtułowicz-Dark, Dagmara Pitek
 31. Kraków, Czerwińskiego 10/40, Firma handlowo-usługowa „TUKAN” 24 Renata Święs, Łukasz Misztal S.C.
 32. Kraków, Fredry 29, Hurtownia Zoologiczna Puma Agnieszka Koprowska
 33. Kraków, Grota Roweckiego 5, Sklep Zoologiczny „BOCJA” Tomasz Wolny
 34. Kraków, Nad Sudołem 6a, Karusek.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 35. Kraków, Śląska 4, Krzysztof Marasek Firma Handlowo- Usługowa „ZONA”
 36. Leszno, Niepodległości 22, Sklep Zoologiczny „EGZOTYKA” S.C. R.Bremski E.Schulz B.Schulz
 37. Leszno, Szkolna 2, PRZEMKO S.C. Daniel Biernaczyk, Przemysław Biernaczyk
 38. Leżajsk, Skłodowskiej 1, Usługi Weterynaryjne Karaś Bogdan
 39. Łódź, Rydzowa 18, Flogard S.C Magdalena Szost Marek Dworczak
 40. Mikołów, Rybnicka 91, F.H.U. "Wojtek" Czesław Jarczyk
 41. Nasielsk, Warszawska 101, Profivet s.c. Łukasz Paczewski, Michał Cyran
 42. Nowy Sącz, Iwowska 134/14, „GLOBALVET” Wojciech Kmak
 43. Pabianice, Traugutta 4D, Tatrapet Polska SP. Z. O. O.
 44. Piotrków Trybunalski, Łódzka 46/19, Firma Handlowa „Alma”
 45. Poznań, Chodzielska 29, Sklep Zoologiczny ZooZakupy
 46. Poznań, Chodzielska 29, CDG Jacek Michalus
 47. Poznań, Garbary 34, Sklep Wielobranżowy Wojciech Przybylski
 48. Poznań, Leszczyńksa 192, Sklep Zoologiczny ZooZakupya
 49. Poznań, Macieja Rataja 1, „HURT DETAL KARMAR” Mariusz Roszkowiak
 50. Poznań, os. Oświecenia 53, Sklep Zoologiczny ZooZakupy
 51. Poznań, os. Pod Lipami 104 lok. A, Sklep Zoologiczny ZooZakupy
 52. Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 103, Sklep Zoologiczny ZooZakupy
 53. Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 121, Sklep Zoologiczny ZooZakupy
 54. Poznań, Piątkowska 105, Sklep Zoologiczny ZooZakupy
 55. Poznań, Promienista 102, „KARMA MARKET” Małgorzata Krajewska
 56. Puck, Aleja Wojska Polskiego 8, Adam Szeiba Firma Handlowo-Usługowa „Akwarium”
 57. Puławy, Zielona 5, „MINI ZOO MARKET” S.C. Jacek Reszka, Dorota Reszka
 58. Racibórz, Długa 10/1, Zoo-Mar Mirosław Machalski
 59. Siedlce, 11 Listopada 45, „PPHU EDIL” Adam Kur
 60. Skarżysko – Kamienna, Norwida 14, Hurtownia Zoologiczno-Wędkarska „Karp” Zdzisław Łukaszuk
 61. Skawina, Popiełuszki 7, Z.O.O. „KRAINA” S.C. Agnieszka Krzywoń, Arkadiusz Krzywoń
 62. Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 2A, „Torro” Salonik Zoologiczny Mariusz Gawor
 63. Stalowa Wola, Niezłomnych 68, Firma Kama Izabela Źródłowska-Macko
 64. Suchy Las, Diamentowa 4, M. Nowak i Wspólnicy SP. K.
 65. Sulejówek, Słowackiego 57, Semper-box Wiesław Orszulak
 66. Swarzedz, os. Mielżyńskiego 138/24, F.H.U. „GUCIO” Andrzej Zieliński
 67. Szczecin, Jagiellońska 25, „VETERIN” Wiesław Bondos
 68. Szczecin, Wierzyńskiego 17/4, „Handel i usługi” Katarzyna Krawiec
 69. Ustroń, Długa 15, Byrski Marek F.H.U.
 70. Warszawa, Filtrowa 73M8, Bokser Sylwia Truszkowska
 71. Warszawa, Ogińskiego 3/79, „DARMET” Dariusz Kłusek
 72. Warszawa, Panoramy 30, Mika Pawlowska Agnieszka
 73. Warszawa, Umińskiego 16B, Karma z Dostawą S.C.
 74. Wejherowo, Stefczyka 3A F.H.U. EWEKTOR Wiktor Radzimski
 75. Wieliczka, Chopina 1B, Specjalistyczna Klinika
 76. Włoszczowa, Młynarksa 25/15, Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy Danuta Pękala
 77. Wołomin, Armii Krajowej 29, „KAMELEON” Kostrzewa Paweł
 78. Wrocław, Horbaczewskiego 4/6, P.H.U.P. Anakonda s.c. Małgorzata Ławniczak, Alina Stężały
 79. Zamość, Lubelska 40, Zoo Market Kowalski Norbert
 80. Zgierz, Kamienna 21/3, „MARSYL” Marek Oleski
Może zainteresuje Cię również:

← powrót ↑ do góry 
 

Nie masz czasu na czytanie? Pobierz artykuł w PDF       
 
POBIERZ>